Személyes adatok feldolgozása

INFORMÁCIÓ

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

Ezzel a dokumentummal információkat nyújtunk Önnek arról, hogy miként dolgozzuk fel személyes adatait, és milyen jogai kapcsolódnak hozzájuk. Azzal, hogy jogviszonyba lép velünk és / vagy rendelkezésünkre bocsátja bizonyos személyes adatait, kijelenti, hogy megérti, hogyan kezelik személyes adatait a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban.

1. Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak kezelője cégünk:

Azonosító adatok:      

Vállalkozás neve: GLOB Alu Steel HU, Kft.

Bejegyzett székhely: Bocskai út 38. 3. em. 2., 1113 Budapest, Magyarország

Cégjegyzékszám:  01-09-417654

Adószám: 32315073-2-43

Elérhetőség:

Telefon:

E-mail : info@globalusteel.hu

(a továbbiakban: „Üzemeltető“)

2. Hogyan és miért kezeljük személyes adatait?

A személyes adatok feldolgozása során a vonatkozó jogszabályok irányadók, különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR“). Az összes Magyarországon hatályos törvény is érvényes.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • A személyes adatok feldolgozása elsősorban az Ön és a cégünk közötti, érintettként fennálló jogviszonyán alapul, azaz a személyes adatok feldolgozása szükséges azon szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett fél részes, vagy az érintett kérésére a szerződéskötést megelőző intézkedés végrehajtásához,
 • Bizonyos személyes adatok kezelése a vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapulhat
 • Bizonyos esetekben megkérhetjük Önt, hogy adja hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, ebben az esetben csak akkor dolgozzuk fel személyes adatait, ha kifejezett hozzájárulását adta nekünk.

A személyes adatok kezelésének céljai a következők:

 • a szerződés teljesítése
 • marketingcélok és fogyasztói versenyeken való részvétel
 • az ügyfelek kéréseinek, javaslatainak, panaszainak és kérdéseinek kezelése

Az ügyfelek személyes adatait csak a személyes adatok feldolgozásának meghatározott céljához szükséges ideig tároljuk, a személyes adatok feldolgozásának minden egyes céljára vonatkozóan feltüntetjük azt az időszakot, amelyre az ügyfél hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez.

Kivételes esetekben, ha a körülmények úgy kívánják, a személyes adatok megőrzési ideje meghosszabbítható az érintett jogainak, követeléseinek és jogos érdekeinek érvényesítése, bizonyítása, védelme és / vagy gyakorlása miatt.

Marketingcélok és fogyasztói versenyeken való részvétel

Azzal, hogy az ügyfél hozzájárul személyes adatainak marketingcélú felhasználásához más kapcsolatfelvételi űrlapokon és alkalmazásokban (ajánlatkészítés stb.), hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához vezeték- és utónév, cím, e-mailcím, telefonszám terjedelmében, új termékekkel és folyamatban lévő promóciókkal kapcsolatos megkeresés céljából. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás 3 évre szól. A személyes adatok felhasználása megszűnik, ha az ügyfél visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását, vagy ha az időtartam lejár, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Fogyasztói verseny esetén a személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a személyes adatok versenycélú kezeléséhez. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A versenyen való részvétel céljából a személyes adatok megadása önkéntes (a rendelkezés nem jogi / szerződéses követelmény). Ha nem adja meg a személyes adatait, akkor nem vesz részt a versenyben. Személyes adatait a verseny időtartama alatt és a verseny végétől számított három évig kezeljük. Ezen időszak után csak azokat a személyes adatokat tároljuk, amelyek megőrzése szükséges kötelezettségeink teljesítéséhez, jogaink gyakorlásához vagy jogos érdekeink eléréséhez, vagy azokat, amelyek megőrzésére a törvény kötelez.

Az ügyfelek javaslatainak, panaszainak és kérdéseinek kezelése

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és a hozzájárulás megadásával, vagy a szolgáltatás nyújtásának részét képező űrlap elküldésével vagy árajánlatkéréssel az ügyfél beleegyezik, hogy személyes adatait vezeték- és utónév, cím, e-mailcím, telefonszám terjedelemben feldolgozzuk az ügyféllel való kommunikáció, az ügyfelek javaslatainak, panaszainak és kérdéseinek kezelése céljából. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást 3 éves időtartamra adja meg. A személyes adatok felhasználása az ügyfél személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonásával vagy az idő lejártával ér véget, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Milyen személyes adatait dolgozzuk fel ?

– cím, vezeték- és utónév,

– e-mailcím,

– lakóhely címe, szállítási cím, számlázási cím és kapcsolattartási adatok (telefonszám) a szállítás céljából,

– egyéb személyes adatok, amelyeket esetleg megad nekünk.

Milyen adatokat dolgozunk fel a weboldalunk látogatásával kapcsolatban?

A következő információk automatikusan rögzítésre kerülnek, amikor meglátogatja weboldalunkat:

– készüléke IP-címe, beleértve a helyet (országot),

– a weboldal elérésének dátuma és időpontja,

– a hálózat, amelyből belép,

– a számítógép böngészője és adott esetben operációs rendszere, valamint az internetszolgáltató neve.

Ezeket az adatokat csak a verseny weboldalának megfelelő működéséhez szükséges mértékben használjuk fel, és nem gyűjtjük szisztematikusan, nem értékeljük vagy tovább feldolgozzuk. Ez az információ automatikusan törlődik a böngésző beállításainak megfelelően.

Kinek adjuk tovább személyes adatait és miért?

Előfordulhat, hogy személyes adatainak egy részét átadjuk olyan szervezeteknek, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak cégünknek. Szigorúan megköveteljük minden szolgáltatótól, hogy fokozottan figyeljen a személyes adatok védelmére, és ne használja fel személyes adatait saját marketingcéljaira, kivéve, ha Ön ehhez hozzájárul. Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyekre szolgáltatóinknak feltétlenül szükségük van a szolgáltatások nyújtásához. Például olyan szervezetek, amelyek a következő szolgáltatásokat nyújtják vállalatunknak:

 • technológiai szolgáltatások, webtárhely-szolgáltatás nyújtása, weboldalak létrehozásával és működtetésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
 • könyvelési szolgáltatások,
 • jogi szolgáltatások.

Továbbítjuk-e az Ön adatait harmadik országokba?

Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli harmadik országokba. Az adatkezelő nem kezel személyes adatokat profilalkotás vagy hasonló módon, automatizált egyedi döntéshozatal alapján.

Milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban?

Személyes adataival kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik, amelyeket velünk szemben gyakorolhat:

 • a személyes adatai (nem) feldolgozásának igazolásához és az általunk feldolgozott, Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog;
 • az Ön személyes adatainak helyesbítéséhez vagy kiegészítéséhez való jog, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;
 • az Ön személyes adatainak törléséhez vagy feldolgozásának korlátozásához való jog, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga;
 • az Ön személyes adatainak hordozhatóságához való jog, feltéve, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek teljesülnek.

Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja az ilyen személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását.

Ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása sérti a törvényt, joga van ahhoz, hogy keresetet nyújtson be a felügyeleti hatósághoz, amely a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1363 Budapest, Pf.: 9.

Web: www.naih.hu

Hol tudhat meg többet?

Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel vagy kéréseivel a info@globalusteel.hu e-mailcímen fordulhat hozzánk.

dőről időre módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük ezt az Adatvédelmi tájékoztatót. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés semmilyen módon nem érinti az Ön jogait a vonatkozó, általánosan alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el weboldalunkra, hogy megismerje a jelen Adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb változatát.

Budapest 2023.08.31

Érdeklik szolgáltatásaink? Lépjen kapcsolatba velünk.

Írjon üzenetet